ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(ÁSZF)

és a 45/2014 (II.26) kormányrendelet szerinti tájékoztatás

2014. június 13.

Preambulum

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a WEBCUCC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Vállalkozás vagy Eladó) által üzemeltetett www.mobilux.hu honlapon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül Eladó és a Webáruházat igénybe vevő személy (a továbbiakban: Vevő) között Termék vonatkozásában létrejövő adásvételi szerződés(ek) (a továbbiakban: Szerződés) vonatkozásában Eladót és Vevőt (a továbbiakban: Felek) illető jogokat és kötelezettségeket, a Szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. Jelen dokumentum a 45/2014 (II.26) kormányrendelet szerinti tájékoztatásnak is minősül. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen szövegezés nem tartalmaz, a honlapon elérhető – jelen ÁSZF mellékletét képező – tájékoztatások nyújtják. Jelen ÁSZF mellékletét képezik a honlapon elérhetőtájékoztatók és nyilatkozat-minták is.

I. Általános rendelkezések

I.1. Az ÁSZF hatálya, az ÁSZF megváltoztatása

A jelen ÁSZF hatálya kizárólag a Webáruház által nyújtott szolgáltatásokra, a Webáruház által értékesített Termékekre, valamint a Webáruházban elérhetővé tett információkra terjed ki. A jelen ÁSZF rendelkezéseit Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között szabadon megváltoztathatja, így a Vevőnek az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt újból meg kell ismernie. A módosítás a honlapon történő megjelenéstől érvényes és a Webáruházban leadott rendelésre a leadás dátumakor érvényben lévő ÁSZF az irányadó. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

I.1. A Szerződés nyelve

A jele ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

I.2. Tájékoztatás a Szerződés formájáról

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat Eladó nem iktatja. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz.

I.3. Az ÁSZF elfogadása

Vevő a Webáruház használata előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit, melyeket a www.mobilux.hu honlap Webáruházán keresztül történő vásárlással – a “Rendelés jóváhagyása” gomb megnyomásával – Vevő elfogad, és az ÁSZF maradéktalanul az Eladó és a Vevő között létrejövő Szerződés részét képezi. Vevő elfogadja, hogy a megrendelése fizetési kötelezettséggel jár.

II. Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

III. Fogalmak, értelmező rendelkezések

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Vállalkozás:a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Webáruház: a mobilux.hu honlapon üzemeltetett, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

Eladó/Vállalkozás:

WEBCUCC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 15. 3. em. 3.

Levelezési cím:

Üzlet, átvételi pont: 1138 Budapest, Váci út 168/A, földszint

Telefonszám:

Faxszám:

Képviselő: Faragó Tamásügyvezető önállóan; Gazdag Róbert ügyvezető önállóan

Adószám: 24238474-2-42.

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-997186

Bankszámlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10401048-50526681-81561008

Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

E-mail: info@mobilux.hu

Honlap: www.mobilux.hu

Vevő: Eladóval a Webáruházon keresztül adásvételi szerződést kötő személy

Szerződés: Eladó és Vevő között a Webáruházon keresztül létrejövő adásvételi szerződés

A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

Termék:Webáruház kínálatában szereplő, a Webáruházban forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

IV. A Szerződés létrejötte

IV.1. A Vevő által tett ajánlat

A Webáruházban közölt információk nem minősülnek szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vevő minősül ajánlattevőnek.

IV.2. Az ajánlat elfogadása Eladó által

A Szerződés a Vevő által tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre. Eladó a Vevő által tett ajánlatot az ajánlat beérkezését követő 48 órán belül köteles e-mail útján visszaigazolni (figyelemmel a jelen ÁSZF hibás árra vonatkozó rendelkezéseire is). Ennek elmaradása esetén Vevő nem köteles a kiszállított Terméket átvenni. A szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé nem alakul át.

IV.3. A megrendelés menete

IV.3.1. Regisztráció

Vevőnek a vásárlás megkezdése előtt nem kell külön regisztrálnia magát. Amennyiben a Vevő regisztrálja magát, úgy a jövőben regisztrált felhasználóként tud belépni a Webáruházba és a szállítási és számlázási adatok újbóli megadása nélkül rendelését leadni.

IV.3.2. On-line ajánlattétel

Vevő a megrendelést (ajánlatát) a Webáruházban on-line adhatja le. A rendelések feldolgozása folyamatosan történik. Vevőnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Az on-line leadott rendelést Vevő minden esetben az ÁSZF IV.2. pontja szerinti időn belül visszaigazolja tartós adathordozón, elektronikus úton.

IV.3.2.1. A szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól szóló tájékoztatás

A Webáruházban megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól a Webáruház felületén az egyes termékeknél szereplő leírásokban ad Eladó tájékoztatást. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk! A termékoldalon található műszaki adatok tájékoztató jellegűek, a hivatalos termékleírásért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára.

IV.3.3. A rendelés pontos menete

A Termék kiválasztása után a Vevő kiválasztja a megrendeli kívánt mennyiséget, majd a “Kosárba rakom” gombra történő kattintás után folytathatja tovább a rendelést a következő megrendelni kívánt termék kiválasztásával és a rendelési mennyiség megadásával. Az első “Kosárba rakom” gomb megnyomása után a kiválasztott termék bekerül a kosárba. A rendelés befejeztével a Kosár ikonra kattintva adhatja meg a számlázási címet, szállítási címet, szállítási módot, fizetési módot, végül a “Rendelés jóváhagyása” gomb megnyomásával a kosár lezárul, Vevő rendelését leadja. A “Rendelés jóváhagyása” gomb megnyomása előtt bármikor módosíthatja a megadott adatokat, korrigálhatja az adatbeviteli hibákat. Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a “Rendelés jóváhagyása” gomb megnyomásával ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – Eladó visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

IV.3.4. Adatbevitel az ajánlattétel során

Vevő felelőssége, hogy az általa megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre. A Vevő által megadott adatok alapján kerül számlázára, illetve szállításra a termék. Eladó jogosult a Vevő hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Vevőre hárítani. Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja.

Eladó felhívja Vevő figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a Szerződés létrejöttét.

V. Árak, fizetési feltételek

V.1. Pénznem, általános forgalmi adó tartalom, az árváltoztatás joga

A megadott árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁt. Eladó az árváltozás jogát fenntartja, az árak tájékoztató jellegűek.

V.2. Eljárás hibás ár esetén

A rendelés leadásakor a honlapon szereplő árat kell a Vevőnek megfizetnie. Amennyiben hibás ár szerepel a Webáruházban (például a termék közismert, a piacon elérhető, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba vagy elgépelés miatt megjelenő hibás ár), úgy Eladó nem köteles a megrendelést (Vevő ajánlatát) a hibás áron elfogadni, és a terméket hibás áron értékesíteni. Ez esetben nem jön létre Szerződés a Felek között.  Hibás áron történő Vevő általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az ajánlattétel Eladó által történő – nem automatikus – elektronikus visszaigazolása során Eladó felhívja a Vevő figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Vevő a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és Szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre Szerződés a Felek között.

V.3. A fizetés módja, feltételei

V.3.1. Vevő fizetési kötelezettségeinek összessége

A megrendelés összesítője és a visszaigazoló levél minden, Vevőt terhelő fizetendő költséget tartalmaz. A számlát, amennyiben az kötelező, a garancia levelet (jótállási jegyet) és on-line rendelés leadása esetén a megrendelés összesítőjét a csomag tartalmazza. Eladó részére letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot a Vásárló nem nyújt.

V.3.2. Fizetési módok

Vevő a következő fizetési módok közül választhat:

V.3.2.1. Utánvét

A megrendelt Termék postai kézbesítése során, az áru átvételével egyidejűleg, személyesen a postásnak fizeti ki készpénzben a termék végösszegét és az esetleges szállítási díjat. Amennyiben a kézbesítéskor nem tartózkodik a szállítási címen megadott helyen, úgy a Postahivatalban kell fizetnie.

V.3.2.2.  Készpénzes fizetés személyes átvételkor

Amennyiben Vevő a személyes átvételt választja a megadott címen, úgy lehetősége van a termék átvételekor készpénzben vagy bankkártyával fizetni.

V.3.2.3. Előre utalás, számlaszám

Vevőnek a termék árát a következő bankszámlára kell utalnia: 10401048-50526681-81561008. A Vevő az áru átvételét megelőzően, a bankszámláját vezető pénzügyi intézetnél a rendelés leadásától számított 8 munkanapon belül kell, hogy elindítsa a tranzakciót. Amennyiben ezt a megadott határidőig nem teszi meg, úgy a 9. munkanapon rendelése lemondottnak minősül és erről Vevő e-mailben értesül.

VI. A megrendelt termék átvétele

VI.1. Személyes átvétel és házhoz szállítás

A Webáruházban megjelenített Termékek on-line rendelhetők meg és a megrendelt Termék személyesen vagy házhoz szállítással vehető át.

VI.1.1. Személyes átvétel

Személyes átvétel lehetséges a Webáruház átvételi pontján nyitva tartási időben: Cím: 1138 Budapest, Váci út 168. (Reno udvar, A épület). Ünnepnapokon személyes átvétel nem lehetséges. Személyes átvétel esetén Vevőt nem terhel semmilyen szállítási díj.

VI.1.2. Házhoz szállítás, szállítási költségek

VI.1.2.1. Szállítási költségek meghatározása a megrendelés során

A Termék kiszállításának költsége a megrendeléskor feltüntetésre kerül.

VI.1.2.2. Megengedett kézbesítési cím

A Termékek kézbesítési címe kizárólag Magyarország határain belül megtalálható cím lehet.

VI.1.2.2. Az átvételre való jogosultság vélelme

Eladó a Termék átvételével megbízott személyt a Vevő e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a Termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.

VI.1.2.3. A minőségi- és mennyiség kifogásolás rendje

Vevő köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett Termék tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető esetleges minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett Terméket összevetni a számlán szereplő tételekkel és az esetleges eltéréseket közölni. Eladó felhívja Vevő figyelmét arra, hogy a csomagot kézbesítéskor a postás előtt vizsgálja meg és sérülés észlelése estén kérje jegyzőkönyv felvételét. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Eladó nem fogad el.

Felek az átadás-átvételt követően, amennyiben a Vevő nem élt kifogással, a számlán szereplő tételeket tekintik hiánytalanul átadottnak.

Vevő az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett hiba) miatt élhet minőségi kifogással a Termékre vonatkozó kötelező jótállási – illetőleg szavatossági időn belül.

A szállított Termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiány esetén a Vevő nem jogosult a Termék átvételét – illetőleg ugyanezen az alapon – a Termék árának kifizetését megtagadni.

VI.1.2.4 Kárveszélyviselés

A Termék átvételével a kárveszély a Termék tekintetében az Eladóról átszáll a Vevőre. Ezt követően a Vevő mennyiségi, illetőleg szemrevételezéssel megállapítható minőségi kifogások megtételére nem jogosult.

A megadott árak nem foglalják magukban a szállítás költségét, mely Vevőt terheli választása szerint a jelen pontban meghatározottak szerint. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

VI.1.2.5. A kiszállítás módjai és költségei Vevő választása szerint a következők:

MPL postai csomag bruttó 890,-Ft.

2 napos szállítási határidővel

GLS futárszolgálat bruttó 1090,-Ft.

1 napos szállítási határidővel

VI.2. Eljárás a Termék át nem vétele esetén

Eladó felhívja Vevő figyelmét arra, hogy kizárólag abban az esetben rendelje meg a terméket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak árát. Az át nem vett, visszaküldött csomag esetén Eladó a visszaszállítás díját a Vevőre terheli és kizárólag a csomag ellenértékének előre történő utalása esetén áll Eladó módjában Vevő részére ismét kipostázni a terméket.

VI.2. Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított 2 munkanap az ÁSZF VI.1.1. és V.1.2. pontjaiban foglaltak függvényében.

VI.3. Eladó jogfenntartása

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a Vevővel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg a Vevő részére.

VII. A fogyasztó Vevőt megillető elállási jog

VII.1. A fogyasztóta 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga az ÁSZF VII.1.1. pontjában meghatározott határidőn belül.

A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény-e (továbbiakban Fv.T.) alapján minden fogyasztónak joga van 8 napon belül indoklás nélkül elállni a rendeléstől. A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Ez az összes olyan esetre vonatkozik, amikor a terméket nem a saját igényeitek alapján készítjük el pl. (üres póló rendelése esetén). Azonban a személyre szabott termékek esetén a Fv.T. 5. §-ának (c) értelmében a vevő nem gyakorolhatja elállási jogát. 

VII.1.1. A fogyasztó az ÁSZF VII.1. pontja szerinti elállási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

VII.2. Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

VII.2.1. A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a jelen – és a honlapról is letölthető – nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja az alábbi címre megküldéssel: Webcucc Kft. 1138 Budapest, Váci u. 168/A Reno udvar

 

Visszaküldési címünk: Webcucc Kft. 1138 Budapest, Váci u. 168/A Reno udvar (minden más címről visszafordítja a posta a csomagot!)- Portós, utánvétes csomagot nem veszünk át!

Az elállási jog, a törvény szerint csak a fogyasztókat illeti meg! Fogyasztónak csak magánszemélyek (természetes személyek) minősülnek a törvény szerint!

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett: WEBCUCC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

—————–

VII.2.2. A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát az ÁSZF VII.1.1.pontjában, illetve a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 21. §-ban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a Vevő (fogyasztó) elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

VII.2.3.  Az Eladó vállalkozás kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

VII.2.3.1. Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

VII.2.3.2. Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladót felelősség nem terheli. A Fogyasztó részére visszafizetendő összegből Eladó jogosult az ésszerű adminisztrációs költségeket levonni, és megtartani.

VII.2.3.3. Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

VII.2.3.4. Visszatartási jog

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja az ÁSZF VII.2.3.2. pontjábanmeghatározott összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

VII.3.1. A termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

VII.3.2. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. Portósan küldött csomagokat Eladó nem veszi át, azt minden esetben visszaküldi Vevőnek. Az árut a www.mobilux.hu átvételi pontjának címére (Webcucc Kft. 1138 Budapest, Váci u. 168/A Reno udvar) kell visszaküldeni postai úton.

VII.3.3. Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A visszaküldött csomag kibontását és a benne található termék(ek) megvizsgálását Eladó videóval rögzíti. A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Eladó követeli Vevőtől a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kár megtérítését!

VII.3.4. Az elállási jog kizártsága

Eladó kifejezetten felhívja Vevő figyelmét, hogy Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, így különösen az „e” pontban meghatározottak esetén: „olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;”

VIII. Garancia, szavatosság, kellékszavatosság, termékszavatosság

VIII.1.  Tájékoztatás a kellékszavatossági és jótállási jogról

Az ÁSZF jelen pontja 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

VIII.1.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Webcucc Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő két hónap, de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Webcucc Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

VIII.1.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a VIII.1.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

VIII.1.3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a kötelezett jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A jótállás kötelező esetei:

1. Hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény;

2. mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasalógép;

3. villamos és/vagy gázenergiával működtetett sütő-, főzőberendezések és ezek kombinációja 10 000 Ft bruttó vételár felett;

4. vízmelegítők, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezések 10 000 Ft bruttó vételár felett;

5. porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztítógép, padlósúroló- és fényesítőgépek;

6. varrógép, kötőgép;

7. motoros kerti gépek, motoros kézi szerszámok, motoros szivattyúk 10 000 Ft bruttó vételár felett;

8. az egy éves, illetve az egy évnél hosszabb kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek 10 000 Ft bruttó vételár felett;

9. személygépkocsi, motorkerékpár, kerékpár, babakocsi;

10. lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi;

11. biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft bruttó vételár felett;

12. elektronikus hírközlő végberendezések (telefonok, mobiltelefonok, telefax-készülékek, több funkciós készülékek stb.) 10 000 Ft bruttó vételár felett;

13. üzenetrögzítők, kihangosító készülékek 10 000 Ft bruttó vételár felett;

14. műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televíziók, projektorok, videomagnók 10 000 Ft bruttó vételár felett;

15. rádiók, autórádiók, rádiós ébresztőórák, rádió adó-vevő készülékek, amatőr rádióadók és rádióvevők, műholdas helymeghatározók 10 000 Ft bruttó vételár felett;

16. lemezjátszók, szalagos és kazettás magnók, CD-felvevők és -lejátszók, DVD-felvevők és -lejátszók, egyéni hangrendszerek és ezek tartozékai (keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal), mikrofonok és fülhallgatók 10 000 Ft bruttó vételár felett;

17. fényképezőgépek, film- és hangfelvevő kamerák, videokamerák és camcorderek, film- és írásvetítők, filmnagyítók, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülékek, fotónyomtatók, film- és diaszkennerek 10 000 Ft bruttó vételár felett;

18. MP3 lejátszók, Pendrive készülékek, illetve az ezekhez, valamint a digitális fényképezőgépekhez használatos memóriakártyák 10 000 Ft bruttó vételár felett;

19. távcsövek, látcsövek, mikroszkópok, teleszkópok, iránytűk, tájolók 10 000 Ft bruttó vételár felett;

20. személyi számítógépek és alkatrészeik, monitorok, nyomtatók, szkennerek 10 000 Ft bruttó vételár felett;

21. számológépek, zsebszámológépek, menedzserkalkulátorok 10 000 Ft bruttó vételár felett;

22. írógépek és szövegszerkesztők 10 000 Ft bruttó vételár felett;

23. hangszerek 10 000 Ft bruttó vételár felett;

24. órák 10 000 Ft bruttó vételár felett;

25. bútorok 10 000 Ft bruttó vételár felett.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a VIII.1.1. és a VIII.1.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

VIII.2. Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek

VIII.2.1. Garanciális problémák

Garanciális probléma esetén Eladó ügyfélszolgálatán – 1138 Budapest, Váci út 168. (Reno udvar, A épület) előre megbeszélt időpontban a terméket megvizsgálja. A portósan küldött csomagot Eladó nem veszi át, azt minden esetben visszaküldi Vevőnek.

VIII.2.2.  Panaszügyintézés

A Fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát Fogyasztónak átadja vagy megküldi email-ben. Eladó jegyzőkönyvet vesz fel a Fogyasztó bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a Terméket garanciális probléma esetén.

VIII.2.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Eladó és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Fogyasztó számára számára:

  • Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve az Eladó üzletében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol.
  • Panasztétel a fogyasztóvédelmihatóságoknál. Amennyiben a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
  • Békéltetotestület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

  • 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
  • Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
  • E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
  • Fax: 06 (1) 488 21 86
  • Telefon: 06 (1) 488 21 31
  • Bírósági eljárásÜgyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság elotti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

IX. Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztatónkat erre a linkre kattintva érheti el.

X. Egyéb

Az Eladó törekszik arra, hogy a honlapon megjelenő termékekről készült képek színe megfeleljen a valóságosnak. Ennek ellenére színeltérés előfordulhat, mivel azt befolyásolja a Vevő által használt monitor. Az Eladó az ebből eredő károkért felelősséget nem vállal.
Az Eladó nem felel a vis majorból eredő, vagy egyéb, általa nem befolyásolható események okán bekövetkező károkért.

A Vevő felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfeleljenek. A hamis, a valóságnak nem megfelelő adatok megadása az ÁSZF megszegésének minősül. Az ebből adódó, Eladót ért kár a Vevőt terheli.

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.

A Webáruháznak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

XI. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Az adattatalmat RAID technológiával több merevlemezen tároljuk a szervereken. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.

XII. A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége

A Webáruházon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.